Naziv projekta

Interpretacijsko – edukacijski centar „Grpašćak“

RAZDOBLJE PROVEDBE
27. 8. 2015. – 27. 6. 2020.

Nositelj projekta

Javna ustanova
„Park prirode Telašćica“

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ osnovana je 1988. godine sa sjedištem u Salima.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine Parka prirode „Telašćica” u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim se upravlja u skladu sa zakonom.

Projektni partneri

Turistička zajednica
Općine Sali

Turistička zajednica Općine Sali djeluje kao pravna osoba u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Zajedno sa ostalim Turističkom zajednicom Božava dijeli ciljeve poticanja i iniciranja razvoja i unapređivanja postojećeg turističkog proizvoda na području Dugog otoka, promociju istog te razvijanje svijesti o važnosti utjecaja turizma kao i potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja cijelog područja, a osobito zaštite okoliša i prirodne te kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Općina Sali

Općina Sali je jedinica lokalne samouprave osnovana zakonom sa sjedištem u Salima te ujedno predstavlja glavno administrativno i kulturno središte Dugog otoka. Općina obuhvaća 12 naselja: Božava, Brbinj, Dragove, Luka, Sali, Savar, Soline, Veli Rat, Verunić, Zaglav, Zverinac, Žman. U skladu s Ustavom RH i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općina Sali je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga. Obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, posebice poslove koje se odnose na uređenja naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, socijalnu skrb, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, zaštitu potrošača, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, promet na svom području, održavanje mjesnih i poljoprivrednih putova te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

O projektu

Ključni argument koji podupire prijedlog projekta je to da nedostatak adekvatne javne turističke infrastrukture onemogućuje kvalitetno upravljanje zaštićenim prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštićenog područja te predstavlja najveće ograničenje za razvoj kvalitetnog turističkog proizvoda, iskorištavanje turističkog potencijala Parka prirode i cijelog otoka, kao i neiskorištenost gospodarskih i društvenih potencijala lokalne sredine.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje utvrde Grpašćak u interpretacijsko edukacijski centar radi optimizacije posjećivanja Parku prirode Telašćica, podizanja kvalitete i raznovrsnosti usluge Parka prirode i Dugog otoka, promocije i edukacije krajnjih korisnika, a u svrhu razvoja lokalne zajednice na principima održivog turizma.

Opći cilj

Doprinijeti društvenom i gospodarskom rastu regije i popularizaciji zaštićenih područja koristeći turistički potencijal Parka prirode na principima održivog turizma kroz stvorenu prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju temeljenu na prirodnoj baštini.

Specifični ciljevi

1. Uspostava interpretacijskog centra kao centralne točke posjeta zaštićenom području radi optimizacije posjećivanja u skladu s načelima zaštite prirode

2. Podizanje kvalitete i raznolikosti usluga u svrhu promocije i prezentacije Parka i Dugog otoka radi ekonomske dobrobiti lokalnog područja

3. Dizanje svijesti krajnjih korisnika o prirodnim vrijednostima Parka i značaju zaštite prirode s naglaskom na održivi razvoj lokalne zajednice

Glavni rezultati

1. Rekonstruiran i opremljen interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak

2. Unaprijeđen sustav posjećivanja i pristupačnost Parka

3. Dobro osmišljenim edukativnim programom i usmjerenim promidžbenim aktivnostima unaprijeđena svijest krajnjih korisnika o zaštiti i važnosti kulturne i prirodne baštine

4. Poboljšana ponuda i prezentacija cijelog područja Dugog otoka te ojačani kapaciteti lokalnih gospodarstvenika i poduzetnika

5. Ojačani kapaciteti i znanja zaposlenika Centra

Financiranje projekta

Ukupna vrijednost projekta25.223.715,89 hrk
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta15.474.850,07 hrk
Udio sufinanciranja
Europski fond za regionalni razvoj
85% od ukupnih prihvatljivih troškova
13.153.622,55 hrk
Udio sufinanciranja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
10% od ukupnih prihvatljivih troškova za FZOEU
1.446.970,82 hrk
Udio sufinanciranja
Javna ustanova Park prirode Telašćica Turistička zajednica Općine Sali Općina Sali
5% ukupnih prihvatljivih troškova
851.449.92 hrk
Poziv na dostavu projektnih prijedlogaPromicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
Referentna oznaka poziva: KK.06.1.2.01.
Podaci o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstavaPotpisan 5. listopada 2017.
Broj: KK.06.1.2.01.0006

Elementi projekta

Odaberite element kako biste saznali više informacija

1
Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture
2
Poboljšanje sustava upravljanja i osiguranje pristupačnosti
3
Razvoj ponude animacijsko /edukativnih programa
4
Unaprjeđenje i prezentacija turističke ponude unutar parka
5
Unaprjeđenje ljudskih kapaciteta parka
6
Promidžba i vidljivost
7
Upravljanje projektom i administracija
O projektu

Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture

Kompleks koji se namjerava prenamijeniti u interpretacijsko edukacijski centar ima 2.854 m² te se sastoji od 5 objekata, a to su glavna zgrada, puškarnica sa oružarnicom, centralni vidikovac, suvenirnica, sanitarni čvor te dječje edukativno igralište kao sastavni dio uređenja okoliša.

Centralna zgrada prva je točka posjeta. Sastoji se od interpretacijskog postava, multimedijalne dvorane i „sandwich bara“. Interpretacijski prostor u centralnoj zgradi osmišljen je tako da od ulaza u zgradu prema izlazu kretanje teče u jednom smjeru. Sastoji se od višefunkcionalne multimedijalne dvorane te prezentacijskog prostora u kojem će se predstaviti prirodne vrijednosti uvale Telašćica. Nakon izlaska iz glavne zgrade slijede prostorije oružarnice i puškarnice u kojima će se interpretirati strateška važnost utvrde kroz vojnu uporabu u povijesti.

S jugoistočne strane, posjetitelj se penje prema tzv. tornju u kojem će se nalaziti centralni vidikovac sa malom zvjezdarnicom te interpretacijskim postavom koji će posjetitelju približiti podvodni svijet strmca. Upravo ovaj dio infrastrukture osmišljen je na način da svakom posjetitelju ostavi upečatljivi dojam kao vrhunac posjeta ovom zaštićenom području. Također, kao i kroz cjelokupan infrastrukturni kompleks tako i kroz „toranj“ osmišljen je kružni tok. Posjetitelj ulazi prizemno u zgradu gdje će biti interpretiran podvodni svijet strmaca kao jedinstvenog fenomena ovog područja. Nakon prezentacije podmorja, posjetitelj se diže na gornju etažu gdje mu se otvara pogled prema nebu u vidu male zvjezdarnice, a u produžetku se protežu izvidnica i centralni vidikovac u vidu manjeg konzolnog mosta. Konzolnim mostom/vidikovcem se posjetitelju otvara pogled na strmac i cjelokupan vanjski arhipelag Parka prirode Telašćica i Nacionalnog parka Kornati.

Na otvorenom dijelu centra iznad centralne zgrade nalazi se dječje edukativno – tematsko igralište, sanitarni čvor i suvenirnica. Ovi sadržaji smješteni su na ovoj lokaciji kao zadnjoj točci posjeta kako bi posjetitelji prije odlaska iz centra kupili suvenir te se eventualno kratko zadržali i iskoristili dodatne sadržaje igrališta i okrijepe.

Outputi EP1:
• 1 multifunkcionalna dvorana za različite namjene prvenstveno u edukativne svrhe

• 1 stalna muzejska izložba „Uvala potopljenih jezera“

• 1 ugostiteljski objekt (sandwich bar)

• 1 info pult sa suvenirnicom

• 1 dječje edukativno – tematsko igralište

• 3 multimedijalne izložbe

• 1 stalna muzejska izložba „Čuvar Tilaga“ u prostorima oružarnice i puškarnice

• 1 stalna muzejska izložba „između dva plavetnila“ u prostoru izvidnice

• 1 zvjezdarnica i vidikovac

O projektu

POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI

U skladu sa svjetskim trendom sve većeg broja ekološki osviještenih turista koji tragaju za autentičnim doživljajem, broj posjeta parkovima prirode u Hrvatskoj u posljednjih je nekoliko godina u stalnom porastu. Stoga se javlja potreba za učinkovitim upravljanjem kako bi se zadovoljile potrebe posjetitelja te, istovremeno, ublažio njihov negativan utjecaj na prirodne i kulturne resurse.

Područje Parka prirode Telašćica godišnje posjeti oko 100.000 osoba. Najviše gostiju dolazi tijekom srpnja i kolovoza kada se može naći i do 2000 posjetitelja dnevno, prvenstveno koncentriranih u zoni uvale Mir kao centralnog dijela posjeta Parku prirode. Ovakvo visoko opterećenje ostavlja utjecaj i na prirodne resurse i na doživljaj posjetitelja, što u konačnici otežava ostvarivanje ciljeva zaštite prirode i vizije održivog turizma.

Istraživanje posjetitelja, u kojem je ciljana skupina bio segment izletničkog turizma (jednodnevni izleti u Park prirode organiziranim brodarskim turama s kopna), pokazalo je da čak dvije trećine posjetitelja percipira gužvu te polovicu od toga broja gužva i smeta. Ovo znači da je od ukupnog broja posjetitelja 33 % njih u fazi iritacije, dok ih je još toliko blizu zone iritiranja. Upravljanje gužvom među posjetiteljima, procesima ukrcaja i iskrcaja, informiranjem, signalizacijom i orijentacijom, distribucijom posjetitelja i sl. su teme čiju je problematiku nužno riješiti u dolazećem razdoblju.

U okviru ovog elementa projekta razviti će se Akcijski plan upravljanja posjetiteljima te Program posjećivanja centra sa svrhom adekvatnog upravljanja aktivnostima u turizmu i gužvom na području uvale Mir te povezivanja buduće lokacije Centra s ostalim kritičnim točkama u Parku u svrhu čega će se uspostaviti i vozna linija osigurana električnim vozilima.

Outputi EP2:
• 1 Studija upravljanja posjetiteljima

• 1 program posjećivanja Centru

• 1 ugostiteljski objekt (sandwich bar)

• 1 uspostavljena vozna linija

O projektu

RAZVOJ PONUDE ANIMACIJSKO/EDUKATIVNIH PROGRAMA

Ovaj element projekta obuhvaća edukativnu komponentu budućeg posjetiteljskog centra. Naime, iznimno važna uloga centra jest edukacija i interpretacija prirodnih vrijednosti zaštićenog područja te širenje svijesti o zaštiti prirode općenito. Kako bi se postigli i ciljevi Parka prirode zadani internim strateškim dokumentom, Planom upravljanja, nužno je osigurati provedbu edukativnih aktivnosti koje bi se provodile u centru.

Javna ustanova već provodi jednostavnije edukativne aktivnosti i razna stručna vođenja, međutim zbog nedostatka adekvatne infrastrukture te nedostatka razvijenih edukativnih programa kao dio ponude trenutno nije u mogućnosti pružiti kvalitetnu provedbu tih aktivnosti. S toga je iznimno bitno, osim osiguranja adekvatne infrastrukture, također i razvoj edukativnih paketa, kao i paketa stručnih i turističkih vođenja koji bi bili dostupni široj javnosti, te bi osigurali dodatni prihod Javnoj ustanovi, a sve u svrhu postizanja financijske održivosti centra u budućnosti.

Outputi EP3:
• Razvijena minimalno 3 edukativna programa

• Razvijena 3 tipa edukativnih igara za djecu

O projektu

UNAPRJEĐENJE I PREZENTACIJA TURISTIČKE PONUDE UNUTAR PARKA TE IZGRADNJA KAPACITETA LOKALNIH GOSPODARSTVENIKA/PODUZETNIKA

Jedan od važnih čimbenika prepoznatljivosti destinacije je i lokalni proizvod, stoga je važno poticati izradu autentičnih lokalnih proizvoda, iste ujediniti u prepoznatljivi vizualni identitet i zajednički plasirati na tržište. Važna je u tom slučaju i raznolikost uporabe proizvoda, njihova autentičnost te dodjela oznake eko proizvoda. U tom segmentu ovi proizvodi mogu biti snažni nositelji poruke destinacije šireg područja Parka te ujedno mogu biti izvor prihoda lokalnog stanovništva.

Ova komponenta projekta direktno proizlazi iz principa na kojima se temelji održivi razvoj te stavlja lokalnu zajednicu u poziciju u kojoj ona ima izravnu ekonomsku korist od projekta, a također projekt ima i indirektan učinak na daljnji gospodarski razvoj zajednice.

Provedba ovog elementa projekta obuhvaća implementaciju 2 pilot projekta kroz koje bi se odabrali autohtoni poljoprivredni otočki proizvodi i suveniri, te direktno plasirali u sklopu budućeg Centra. Pilot projekt obuhvaća proces analize tržišta (stanje poljoprivrede i poslovne aktivnosti na Dugom otoku) od strane vanjskog stručnjaka, mapiranje potencijalnih lokalnih proizvođača hrane i suvenira, kreiranje kriterija kvalitete koje proizvodi/suveniri moraju zadovoljiti kako bi bili plasirani u Centar te naposljetku ugovaranje s onim najbolje rangiranim.

Osim direktnog sklapanja ugovora i plasiranja proizvoda, ova komponenta namijenjena je i otvaranju distribucijskog kanala između posjetitelja kao potrošača i lokalnih poduzetnika/gospodarstvenika kao proizvođača na način da će se i ostali lokalni proizvodi promovirati i prezentirati kroz centar te će se time indirektno utjecati na povećanu potražnju i posljedično na povećanu proizvodnju kao i razvoj samostalnog poduzetništva koja doprinosi lokalnoj ekonomiji. Dakle uloga Centra je i povezivanje lokalnih proizvođača sa krajnjim korisnicima bilo da se radi o direktnom/indirektnom kanalu prodaje ili preusmjeravanju posjetitelja na proizvođača koji samostalno plasira svoje proizvode bilo kroz svoj OPG ili na bilo koji drugi način.

Outputi EP4:
• Plasirano minimalno 4 različita lokalna proizvoda i 4 različita autohtona suvenira unutar Centra
O projektu

UNAPRJEĐENJE LJUDSKIH KAPACITETA PARKA

Radi što adekvatnijeg upravljanja novom infrastrukturom i razvijenom ponudom nužno je jačanje ljudskih kapaciteta Parka u smislu novog zapošljavanja i edukacije postojećih i novih zaposlenika.

U okviru ovog elementa projekta, u novom centru planira se zapošljavanje novih djelatnika. Djelatnici koji se planiraju zaposliti su edukator/vodič, vozač putničkog vozila (jedan tijekom cijele godine, a jedan sezonski) i prodavač suvenira.

Također, s obzirom da je uloga centra podizanje znanja i svijesti posjetitelja o vrijednostima zaštićenog područja te provedba edukativnih paketa neophodno je provesti edukaciju novozaposlenih i onih koji se premještaju na rad u centru. Svi zaposlenici koji će raditi u Centru imati će osnovnu edukaciju kako bi mogli dati relevantnu informaciju posjetiteljima, dok će edukatori/vodiči proći napredniju edukaciju kako bi kvalitetno i na razini obavljali poslove edukacije i informiranja svih posjetitelja centra. Obje edukacije će se odraditi interno, u smislu da će ih održavati djelatnici iz stručne službe sa ostalim zaposlenicima. Osim internih edukacija, provesti će se stručna edukacija djelatnika za posebnu tematiku (zvjezdarnicu).

O projektu

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Kako bi provedba projekta bila vidljiva široj javnosti te kako bi se osigurala uspješna komunikacija sa ciljanom publikom nužno je osigurati sredstva vidljivosti kroz različite medije.

U sklopu ove komponente razvijena je ova web stranica za budući Centar. Također, planira se izrada informativnih i promotivnih materijala kako za potrebe vidljivosti i promidžbe projekta tako i za promociju Parka prirode kao atraktivne destinacije za posjetiti.
Predviđena je organizacija 2 konferencije za novinare i relevantne dionike: početna konferencija u svrhu početka projekta i predstavljanja postavljenih ciljeva i rezultata kao i organizacija konferencije u okviru službenog otvaranja Centra po završetku projekta.

Outputi EP6:
• 1 web stranica
• Organizirane 2 konferencije
• Izrađen set interpretacijskih i informativnih materijala
O projektu

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Upravljanje se odnosi na upravljanje i koordinaciju provođenja definiranih projektnih aktivnosti unutar zadanih financijskih i vremenskih ograničenja.

Upravljanje projektnim timom podrazumijeva analizu i planiranje svih ljudskih resursa potrebnih za provedbu projekta, kako kreiranje rasporeda i opise poslova internih zaposlenika tako i upućivanje novozaposlenih u provedbu projekta. Također, aktivnost podrazumijeva i koordinaciju pravovremene provedbe aktivnosti koja će također biti definirana u rasporedu i opisima poslova.

U okviru provedbe na projektu angažirano je 7 osoba kao članovi užeg projektnog tima:Kao dio projektnog tima također su i vanjski stručnjaci za pomoć u provedbi:
  1. Koordinator projekta
  2. Voditelj projekta
  3. Ovlaštena osoba javnog naručitelja za javnu
  4. Osoba za računovodstvo i financije
  5. Projektni asistent JU Parka prirode Telašćica
  6. Projektni asistent projektnog partnera TZ Općine Sali
  7. Projektni asistent projektnog partnera Općine Sali
  1. Vanjski stručnjak za pomoć u provedbi javne nabave
  2. Ovlašteni inženjer (građevinske i/ili druge tehničke struke)
  3. Osoba za administrativno vođenje projekta